Finančne in solidarnostne pomoči

Glavni odbor SVIZ Slovenije je na 34. seji dne 22. 3. 2022 v Zrečah sprejel čistopis Pravilnika o solidarnostnih in finančnih pomočeh

PRAVILNIK O SOLIDARNOSTNIH IN FINANČNIH POMOČEH

1.  člen

Ta pravilnik določa način oblikovanja solidarnostnih in finančnih sredstev, vire sredstev ter merila in kriterije za dodeljevanje solidarnostnih in finančnih pomoči članom SVIZ Slovenije. Član SVIZ Slovenije ima pravico do solidarnostne ali finančne pomoči po treh mesecih članstva, če je plačal predpisano članarino.

2. člen

Solidarnostno in finančno pomoč članom postopno zagotavljajo:
- sindikat zavoda,
- območni odbor,
- glavni odbor.

Solidarnostna in finančna pomoč se zagotavlja postopoma tako, da se uveljavlja najprej v zavodu, šele nato pa tudi na območnem in glavnem odboru.

Odstopanje  od  načela  postopnosti  je  možno  samo  v  primeru,  če  zavod začasno  nima sindikalnega zaupnika ali namestnika oz. član ni vključen v sindikat organizacije (brezposelni ali upokojeni član). V teh primerih lahko član vloži predlog za dodelitev solidarnostne ali finančne pomoči neposredno na območni odbor, kjer ima svoje stalno prebivališče.

3. člen

Na ravni sindikata zavoda odloča o dodelitvi solidarnostne ali finančne pomoči zbor članov ali izvršilni odbor. Zbor članov ali izvršilni odbor lahko pooblasti za dodeljevanje solidarnostne ali finančne pomoči sindikalnega zaupnika. Predlog za dodelitev solidarnostne ali finančne pomoči poda član SVIZ.

Na  ravni  območnega  odbora  odloča  o  dodelitvi  solidarnostne  ali  finančne pomoči  zbor območnega  odbora  ali  predsedstvo  območnega  odbora.  Zbor območnega  odbora  ali predsedstvo lahko pooblasti za dodeljevanje solidarnostne ali finančne pomoči predsednika območnega odbora ali sekretarja območnega odbora. Predlog za dodelitev finančne pomoči poda sindikalni zaupnik.

Na ravni Glavnega odbora SVIZ odloča o dodelitvi solidarnostne ali finančne pomoči Izvršilni odbor SVIZ. Izvršilni odbor SVIZ lahko pooblasti za dodeljevanje solidarnostne ali finančne pomoči  glavnega  tajnika.  Predlog  za dodelitev  solidarnostne  pomoči  poda  predsednik območnega odbora.

Organi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, v pooblastilu določijo višino in obliko pomoči ter roke in način obveščanja o izvrševanju pooblastila.

4. člen

Predlog za dodelitev solidarnostne in finančne pomoči mora vsebovati:

1. Osnovne podatke o članu, člansko številko, številko njegovega transakcijskega računa;

2. Opis razloga, dejansko stanje in oblika pomoči;

3. Dokumentacija, ki dokazuje resničnost navedb;

4. Dokazilo o plačani članarini za zadnje tri mesece;

5. Dokazila o že prejeti solidarnostni pomoči v okviru sindikata;

6. Druga dokazila;

Predlog za dodelitev solidarnostne in finančne pomoči se odda na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.

5. člen

Solidarnostne pomoči in finančne pomoči se dodeljujejo:
- solidarnostna pomoč kot nepovratna sredstva,
- finančna pomoč kot povratna sredstva ali nepovratna.

6. člen

Solidarnostna pomoč se lahko dodeli članu, v naslednjih primerih:

- smrt ožjega družinskega člana (ožji družinski člani: zakonec, izvenzakonski partner, otroci, izvenzakonski otroci, posvojenci, ki jih je delavec po zakonu dolžan preživljati in jih je tudi dejansko preživljal) – do največ 1500 EUR,

- težje zdravstvene težave (bolezen člana ali njegovega ožjega družinskega člana), zaradi katerih član zaide v težjo finančno situacijo - do največ 1252 EUR

- invalidnost nad 75 %- do največ 1252 EUR

- elementarna nesreča ali požar - do največ 1252 EUR

- ob izgubi zaposlitve – do največ 1000 EUR

Ob nenadni smrti člana SVIZ se lahko dodeli njegovi družini pomoč do največ 1500 EUR. Pomoč, izplačana članu na različnih nivojih organiziranosti SVIZ Slovenije, se sešteva.

6.a člen

Solidarnostna pomoč se lahko enkratno dodeli članu, ki je izgubil zaposlitev iz poslovnih razlogov. Pogoj za pridobitev pomoči je, da je član že najmanj 6 mesecev prijavljen na Zavodu RS zaposlovanja. Višina pomoči je odvisna od števila let članstva v SVIZ. Pravico pridobi član po najmanj 3 letih članstva in ima ogrožen socialni položaj. Pomoč lahko znaša največ 1.000,00 €.«

7. člen

Nepovratno finančno pomoč lahko območni odbor dodeli članu, ki iz različnih razlogov potrebuje premostitvena  sredstva.  Povratna finančna pomoč je brezobrestna in jo člani praviloma vrnejo v šestih do dvanajstih mesecih.

Pogoje, višino in način vračanja določi izvršilni odbor sindikata zavoda, predsedstvo območnega  odbora  in  Glavni  odbor  SVIZ.  Nepovratno finančno pomoč  dobi  član,  ki zaide  v  finančne  težave,  ki  lahko  ogrozijo  njegovo življenjsko  eksistenco.  Nepovratna finančna pomoč se lahko izplača enkrat v letu in to tako, da se neposredno poplača dolg. Najvišja nepovratna finančna pomoč je 1.000,00€ na člana od vseh organov SVIZ-a.

V  izjemnih  primerih  se  lahko  dodeli  nepovratna  finančna  pomoč. Nepovratno finančno pomoč dobi član, če dohodek na družinskega člana ne presega 500 EUR neto v povprečju zadnjih treh mesecev in če član pred tem izkoristi že vse možnosti za preprečitev finančne stiske. Prihodki družinskih članov se seštevajo. Član je do nepovratne finančne pomoči upravičen ponovno po preteku treh let, ko jo je nazadnje prejel. Najvišja nepovratna finančna pomoč je 1.000 evrov na člana od vseh organov SVIZ-a.

Pogoje in višino nepovratne finančne pomoči določi izvršilni odbor sindikata zavoda, zbor oziroma predsedstvo območnega odbora in Glavni odbor SVIZ.

Pri povratni oziroma nepovratni finančni pomoči se smiselno uporabljajo določbe 8. člena tega pravilnika.

8. člen

Solidarnostno pomoč se prekliče:
- če so bili navedeni neresnični podatki,
- če je bila predložena neresnična dokumentacija,
- če dokumentacija ni bila predložena v roku, ki je bil določen,
- če ni plačana članarina.

V primeru prejšnjega odstavka mora član na podlagi sklepa organa, ki je preklical solidarnostno pomoč, poleg prejete solidarnostne pomoči z zakonitimi zamudnimi obrestmi povrniti tudi vse nastale stroške.

9. člen

Zoper odločitev iz prejšnjega člena tega pravilnika je dopustna pritožba v osmih dneh na komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe. Sklep brez pravnega pouka ali z napačnim pravnim poukom ne more biti v škodo člana. Odločitev komisije za statutarna vprašanja in pritožbe je dokončna.

10. člen

Letno  višino  solidarnostnih  sredstev  organi  sindikata  zavoda  in  območnih odborov določijo  v  finančnem  načrtu,  vendar  ne manj  kot  10% prejete  članarine  določene  s sklepom skupščine SVIZ.

11. člen

Pravilnik sprejme Glavni odbor SVIZ Slovenije.

Spremembe  in  dopolnitve  se  sprejemajo  po  enakem  postopku,  kot  velja za  sprejem pravilnika.

Pravilnik začne veljati z dnem sprejema. Z dnem sprejema preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju solidarnostnih sredstev, ki ga je sprejel Glavni odbor SVIZ Slovenije na 23. seji dne 18. 3. 2014 v Rimskih Toplicah.

Jelka Velički
Predsednica GO SVIZ Slovenije