Predstavitev Območnega Odbora SVIZ PODRAVJA

OO SVIZ Podravja
Sedež območnega odbora
Partizanska cesta 5, IV. nadstropje, 2000 MARIBOR
tel.: 02/ 230 27 70 (vsak delovnik med 8.00 in 12.00 uro)
faks:  02/ 230 27 71
GSM: 040 339 714
e-pošta: oo.podravje@sviz.si

Območni odbor SVIZ Podravja je bil ustanovljen 17. maja 1990 v Mariboru. V njega so se tedaj vključili zaposleni iz skoraj vseh javnih vzgojno izobraževalnih zavodov v Mariboru in njegovi okolici. Danes je OO SVIZ Podravja drugi največji območni odbor v Sloveniji, ki deluje v okviru organiziranosti SVIZ-a Slovenije. Imamo približno 3.600 članov, ki so zaposleni v vrtcih, osnovnih šolah, konservatoriju za glasbo, srednjih šolah, šolah s prilagojenim programom, višjih šolah, dijaških domovih, univerzah, raziskovalnih in znanstvenih zavodih ter kulturnih organizacijah (Slovensko narodno gledališče Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor...), skupaj 90 sindikalnih zaupnikov.

Vsak zavod v katerem je v sindikat vključeno zadostno število zaposlenih izvoli svojega sindikalnega zaupnika, ki je član zbora sindikalnih zaupnikov OO SVIZ Podravja. Sindikalni zaupniki iz iste dejavnosti so vključeni še v sindikalne konference območja. Tako deluje v okviru Območnega odbora SVIZ Podravja 5 sindikalnih konferenc: Sindikalna konferenca predšolske vzgoje (predsednica Jolanda Borovnik, Vrtec pri OŠ Rače), Sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol, zavodov za izobraževanje odraslih in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (predsednica Petra Kozar Bežan, OŠ Martina Konšaka), Sindikalna konferenca srednjih, višjih šol in dijaških domov (predsednik Stanko Vorih, IC Piramida), Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti (predsednik dr. Danilo Korže, UM FERI) in Sindikalna konferenca kulturnih organizacij (predsednica Irena Porekar Kacafura, Pokrajinski muzej Maribor). Predsedniki sindikalnih konferenc so člani predsedstva, ki je najvišji organ območnega odbora. Predsedstvu predseduje predsednik OO SVIZ Podravja Stanko Vorih, ki je bil izvoljen s strani vseh sindikalnih zaupnikov območja. V okviru območja deluje tudi Nadzorni odbor OO SVIZ Podravja, katerega člani so: predsednica dr. Tina Tomažič, UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, članica Nataša Dreu, UM Ekonomsko-poslovna fakulteta, član Borut Cotič, OŠ Leona Štuklja Maribor.

Leta 2005 smo se preselili v svojo pisarno, ki jo imamo na Partizanski ulici 5 v Mariboru. V pisarni delajo tajnica Jasna Sorko, strokovna sodelavka za pravne zadeve mag. Tadeja Kremzer Jenčič, univ. dipl. prav., ter predsednik Stanko Vorih. V pisarni potekajo različni sestanki (seje predsedstva, seje sindikalnih konferenc...), razgovori s člani, sindikalnimi zaupniki in razna druga srečanja, v kolikor so v manjši zasedbi.

Članom nudimo vse pravice in ugodnosti, ki jim jih daje Statut SVIZ Slovenije ter drugi akti SVIZ-a. Še posebej se v zadnjem času obračajo člani na nas glede nudenja pravne pomoči ter solidarnostne pomoči.

V organih upravljanja na državni ravni delujejo s strani OO SVIZ Podravja: Jolanda Borovnik, Vrtec pri OŠ Rače (članica GO-ja in članica predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje), Jernej Vajsbaher, Vrtec Tezno Maribor (član predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje), Aleš Kotnik, OŠ Rada Robiča Limbuš (član GO-ja Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih), Simona Bergauer, Center Gustava Šiliha Maribor (članica predsedstva Sindikalne konference OŠ in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami), Stanko Vorih, Izobraževalni center Piramida Maribor (član GO-ja in član predsedstva Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov), dr. Danilo Korže, FERI UM (član GO-ja, IO-ja in predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti), Irena Porekar Kacafura, Pokrajinski muzej Maribor, (članica GO-ja, IO-ja in predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij), Davorka Pregl, OŠ Slave Klavore Maribor (članica predsedstva Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe), Nataša Dreu, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor (namestnica Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe), mag. Boris Radosavljevič, III. gimnazija Maribor (član predsedstva Nadzornega odbora), Irena Škorjanc, upokojena članica (članica predsedstva Sekcije upokojenih članov za OO Podravje, Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice), Tina Pokrivač, Izobraževalni center Piramida Maribor (članica predsedstva Sekcije svetovalnih delavcev), Matjaž Pangerl, OŠ Slave Klavore Maribor (član Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev), Klara Napast, OŠ Borcev za severno mejo Maribor (članica Sekcije šolskih knjižničarjev), Katja Ferlinc, vrtec pri OŠ Dušana Flisa Hoče (članica Aktiva Mladih) in Jan Malec Svetel, Muzej narodne osvoboditve Maribor (član Odbora za enakost).