Pridružite se nam

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je največja samostojna, demokratična in nestrankarska interesna organizacija v javnem sektorju v Sloveniji, ki zastopa interese zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, varuje njihov ekonomski in socialni položaj ter uveljavlja vlogo in pomen izobraževanja, znanosti in kulture kot temeljnih stebrov uspešne prihodnosti vsake družbe.

PRISTOPNA IZJAVA

Statut Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije v svojem prvem členu določa, da je: »Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije samostojna, demokratična in nestrankarska interesna organizacija, v katero se zaposleni v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi vključujejo prostovoljno, da bi organizirano uresničevali svoje interese, uveljavljali in varovali svoj ekonomski in socialni položaj, pravice zaposlenih in članov sindikata ter izražali stališča in se samostojno opredeljevali do družbenega dogajanja v naši državi in v svetu. Sindikat deluje samostojno in neodvisno na podlagi Statuta SVIZ Slovenije, Načel in ciljev SVIZ Slovenije ter Programskih usmeritev SVIZ Slovenije.

Sindikat bo:
- zahteval čim boljši gmotni in socialni, predvsem pa enakopraven ekonomski položaj z zaposlenimi v drugih dejavnostih v Republiki Sloveniji,
- sklepal in nadzoroval izvajanje kolektivnih pogodb,
- organizirano z večinskim mnenjem vplival na oblikovanje zakonodaje, ki ureja področje vzgoje, izobraževanja, znanosti, socialnega varstva in kulture,
- sodeloval pri odločanju in pogajanjih o urejanju delovnih razmerij in vrednotenju dela ter življenjskih in delovnih pogojih,
- zagotavljal varstvo pravic in zaščito zaposlenih ter po potrebi organiziral različne oblike protesta, vključno s stavko,
- razvijal vzajemnost in solidarnost med člani in zaposlenimi v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi,
- pospeševal strokovni razvoj članstva,
- skrbel za medsebojno obveščanje in informiranje javnosti,
- uresničeval druge večinsko dogovorjene cilje.«


Osnovni podatki o vstopu in izstopu iz SVIZ

V sindikat se lahko vključijo zaposleni na področjih:
- predšolske vzgoje,
- osnovnošolskega izobraževanja,
- glasbenega izobraževanja,
- srednješolskega splošnega, strokovnega in poklicnega izobraževanja,
- dijaških domov,
- višjega strokovnega izobraževanja,
- vzgoje, izobraževanja, usposabljanja in socialnega varstva oseb s posebnimi potrebami,
- visokošolskega izobraževanja in študentskih domov,
- ljudskih univerz in organizacij za izobraževanje odraslih in mladine,
- znanstvene in raziskovalne dejavnosti,
- knjižnic, arhivov, muzejev, galerij, varstva kulturne dediščine,
- poustvarjalne in ustvarjalne umetnosti.

Člani, ki pristopajo na novo, morajo izpolniti obrazec Pristopna izjava. Pristopno izjavo se pošlje na naslov GO SVIZ, Oražnova 3, 1000 Ljubljana. O vstopu se obvesti: GO SVIZ, sindikalnega zaupnika na zavodu in računovodstvo zavoda. Višina mesečne članarine za zaposlene člane je 0,6 odstotka bruto plače zaposlenega.

Člani, ki želijo izstopiti iz SVIZ-a, morajo napisati izstopno izjavo in vrniti člansko izkaznico SVIZ (ter partnersko kartico SVIZ Diners, če so jo imeli). Podpisano izstopno izjavo se pošlje na naslov GO SVIZ, Oražnova 3, 1000 Ljubljana. O izstopu se obvesti: GO SVIZ, sindikalnega zaupnika na zavodu in računovodstvo zavoda, da preneha odtegovati članarino. Enako velja tudi za člane, ki se upokojijo.

Tisti člani, ki bi želeli nadaljevati s članstvom tudi po upokojitvi, pa nam morajo sami ali preko sindikalnih zaupnikov sporočiti domači naslov, kamor jim enkrat letno pošljemo zanje pomembne informacije ter položnico za plačilo članarine. Članarina za upokojene člane za leto 2018 znaša 15 evrov.

Članarina za leto 2018 znaša za članice in člane na porodniškem dopustu ali na dopustu za nego in varstvo otroka, ki članarine ne plačujejo preko CSD, 10 evrov (mesečno), za brezposelne članice in člane pa 2,5 evra (mesečno).

Naloga sindikalnega zaupnika je, da vodi evidenco članstva in plačevanja članarine v svojem zavodu ter sporoča vse spremembe v članstvu tajništvu sindikata (Tanja.Bukac@sviz.si , telefon: 01 244 09 16).

Izpolnite pristopno izjavo in postanite član/članica Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije!